ارزش زن در اسلام
یک خانم ایرانی و مسلمان زاده که دانشجوی دانشگاه تهران بود برای رساله پایانی دانشگاه موضوع "ارزش زن در اسلام" را انتخاب کرده و مباحثی که با آنها روبرو است  بشرح زیر میباشد.
 
در اسلام مرد میتواند همسران دائم متعدد داشته باشد. این حق بزنان داده نشده است. آیه النساء 24.
 
در اسلام مرد میتواند همسران صیفه متعدد داشته باشد. زنان از چنین حقی بر خوردار نیستند. النساء
 
در اسلام مرد میتواند همسر خود را در هر زمان که اراده کند بدون هیچ دلیلی طلاق دهد. زنان چنین حقی ندارند. النساء
 
در اسلام دو یا چند نفر زن بایستی شهادت بر امری دهند تا شهادت آنها برابر با شهادت یک مرد باشد. النساء 15.
 
در اسلام سهم ارث زن نصف سهم مرد است. النساء 11.
 
در اسلام دیه خون زن نصف دیه خون مرد است.
 
در اسلام به مرد اجازه داده شده که همسر خود را کتک بزند. آلنساء 34.
 
در اسلام فقط مرد میتواند قضاوت کندو قاضی دادگاه باشد و زنان حق قضاوت ندارند.
 
در اسلام مردان در خانواده آزادی عمل مطلق مثل لباس پوشیدن یا سفر کردن و غیره را دارند و در اعمال خود به هیچ کس جوابگو نیستند ولی زنها در محدودیت کامل کیباشند. بطور مثال زن بدون اجازه شوهرش نمی تواند روزه مستحب بگیرد چرا که ممکن است شوهر در آن زمان مایل بع تماس جنسی با وی باشد.
 
در اسلام مرد میبایستی وضو بگیرد اگر یک سگ و یا یک زن به جانماز او دست بزند.
 
در اسلام زنان در دوران ماهانه اجازه دعا کردن و یا نماز خواندن در دوران ماهانه را ندارند.
 
در اسلام مرد مجبور نیست که به همسر و زن خود متعهد بماند و اگر به مسافرت بروند و یا در هر شرائطی میتوانند برای خود زوج صیغه بگیرند. ولی زن هرگز نمیتواند چنین ازادی جنسی داشته باشد.
 
در اسلام اگر مردی بخواهد به عملی و یا افطرائی متهم کند فقط لازم است که چهار بار به خدا قسم بخورد و دادگاه اتهامات او به زنش را قبول میکند. و لی زن چنین حقی را در اسلام ندارد. صوره 6: 24 از قران.
در اسلام زن موظف به بزرگ کردن و تربیت فرزندان دارد و در صورت طلاق تمام اختیارات فرزندان به پدر میرسد.
 
در اسلام زنان برای مردان دیگر نامهرم میباشند و لی مردان میتوانند برای هر زنی با خواندن یک آیه از قران محرم شوند.
 
در اسلام به مردان قول داده شده است که در بهشت خداوند به آنان 70 باکره خواهد داد (امیدواریم که باکره ها همگی دختر باشند نه مرد). ولی به زنان چنین قولی داده نشده است.
 
قاضی جرورالحق از پاکستان در دادگاهش گفت. اگر زنان با مردان مساوی بودند دیگر هیچ مردی در امنیت نبود.
 
محمد در کتاب حدیث خود به مردان گفت "شلاق خود را در جایی آویزان کن که زنت آن را ببیند".
 
طبق آیه 34 از النساء مرد میتواند زن خود را برلائل مختلف کتک بزند و زن بهیچ وجهه حق شکایت ندارد. در اصل مرد میتواند با زن و همسر خود مانند یک حیوان رفتار کند و زن کاملا بدون حق دفاع از خود میباشد.